Sélectionner une page

Ograniczone mają być też niektóre wsparcia związane z produkcją. Na przykład płatność do młodego bydła, podobnie jak płatność do krów, może zostać przyznana maksymalnie do 20 sztuk zwierząt w gospodarstwie i tylko w gospodarstwach utrzymujących nie więcej niż 50 sztuk młodego bydła lub krów. Natomiast w przypadku pozostałych województw – co najmniej 3 sztuki.

Jakie będą stawki dopłat bezpośrednich dla rolników po 2022?

  1. W tym roku sytuacja paszowa może być trudniejsza niż w latach poprzednich, choćby z powodu wojny na Ukrainie.
  2. Z kolei o 6 euro więcej niż obecnie otrzymają do hektara młodzi rolnicy.
  3. To już cztery lata trwają starania Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych o objęcie facelii i słonecznika dopłatami do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Porównując wysokość płatności podstawowej, jaką obecnie otrzymują rolnicy, ta nowa ma być nieco wyższa. Na podobnym poziomie (40 euro/ha) ma być płatność do pierwszych hektarów. Z kolei o 6 euro więcej niż obecnie otrzymają do hektara młodzi rolnicy.

Odwołany przetarg na terminal zbożowy w Gdańsku to kolejny cios wymierzony w polskich rolników

Tym samym, pracownicy będą otrzymać stosowne korekty od płatników, jeżeli wypłacone wynagrodzenia nie uwzględniały metodyki pobierania zaliczek na podatek dochodowy, opisanej w rozporządzeniu. Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. W sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, od 8 stycznia 2022 r. Zmianie uległy zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r.

Jak to jest z tymi zapasami zbóż w Polsce? Marciniak: wyniosą zaledwie 3.35 mln ton

Rolnik nie bedzie mógł dostać więcej jednolitej płatności obszarowej jak 100 tys. Ogólnie nowa WPR, w tym również Plan Strategiczny opracowany dla naszych rolników, ma służyć pośrednio lub bezpośrednio redystrybucji pieniędzy z gospodarstw dużych do gospodarstw małych i średnich. Założono, iż w ten sposób zostanie zapewnione bardziej godziwe wsparcie dochodów wszystkich rolników. Czy tak się Broker Forex JustForex – Ocena 2022, informacje, recenzje klientów faktycznie stanie, okaże się zapewne dopiero po paru latach od momentu, gdy proponowane rozwiązania wejdą w życie. Natomiast drugą przesłanką, jak podkreślała wiceminister rolnictwa było wprowadzenie uproszczeń w zakresie cyfryzacji w celu zmniejszenia biurokracji. Przy opracowaniu Polskiego Ładu dla wsi MRiRW brało również pod uwagę zapewnienie zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich.

Tusk do rolników głodujących w Sejmie: życzę wszystkim dobrej kondycji

Z brakiem dostępu terytorialnego i finansowego instytucji opieki. Ponadto rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pozytywnie wpłynie na wzrost zatrudnienia – w tworzonych instytucjach konieczne będzie zatrudnienie opiekunów i pozostałej kadry. Kolejną zmianą która pojawiła się w tegorocznej kampanii wnioskowej jest możliwość ubiegania się o uzupełniającą płatność podstawową. Rolnicy ubiegający się o dopłaty i płatności PROW muszą również udowodnić, że posiadają prawo do użytkowania gruntów. Wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra poinformował, że w 2022 roku do rolników zostanie skierowane w ramach UPP 400 mln zł. « Wprowadzamy w 2022 r. i w latach następnych po 400 mln zł dodatkowej płatności uzupełniającej, która został zlikwidowana w 2014 r. » – powiedział Ciecióra.

Tym samym na realizację wsparcia II filaru będzie łącznie 7,8 mld euro, a na całą WPR 2023–2027, razem z wkładem krajowym w II filar – 25,1 mld euro. Rolnicy, którzy zdecydują się na założenie obszarów z roślinami miododajnymi na swoich gruntach ornych, mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości szacowanej na 269,21 euro/ha. Aby otrzymać te środki, konieczne jest posiadanie powierzchni gruntów ornych, z wyłączeniem gruntów ugorowanych z roślinami miododajnymi wykorzystywanych na potrzeby normy GAEC 8, oraz wysianie mieszanki co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych. W tym celu ministerstwo przygotowało 2 wykazy tych gatunków z których co najmniej jeden musi pochodzić z wykazu nr 1 dołączonego do rozporządzenia. Jednocześnie gatunki roślin miododajnych z wykazu nr 2 nie mogą dominować w tej mieszance.

Atlas szkodników roślin rolniczych

Zwróciliśmy się do resortu rolnictwa o przygotowanie takich przepisów, które pozwolą na objęcie dopłatami do składek z tytułu ubezpieczenia upraw również takich roślin, jak słonecznik pastewny oraz facelia – informuje PZPRZ. Przedstawiając informacje o nowych rozwiązaniach prawnych dla rolnictwa w ramach Polskiego Ładu w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka odniosła się do jednej z ważniejszych kwestii dla rolników jaką są dopłaty do hektara. Już wcześniej rząd zapowiadał, że dopłaty bezpośrednie zostaną zwiększone powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw do 50 ha.

Te dwa rodzaje wsparcia zostaną zaliczone do ekoschematów. W tej wersji projektu łącznie z tymi dwoma zobowiązaniami Strategia handlowa dla rynków finansowych przyrostowy system zysku przewidziano 19 ekoschematów. Wraz ze stawkami rocznymi, jakie będą przysługiwały za ich realizację.

Planując stawki wsparcia oraz ich limitowanie, wzięto pod uwagę, iż gospodarstwa o powierzchni między 2,5 a 25 ha osiągają dochody na poziomie znacznie niższym niż dochód parytetowy, nawet po uwzględnieniu płatności bezpośrednich i płatności ONW. Z kolei gospodarstwa o powierzchni od 25 do 50 ha nieznacznie przekraczają ten poziom dopiero po uwzględnieniu wsparcia bezpośredniego i ONW, a większe przewyższają dochód parytetowy bez uwzględnienia płatności. Przypomnijmy, że mechanizm ten obowiązał już wcześniej, jednak został wycofany w 2014 r. Wiceminister Anna Gembicka podała, że na dopłaty bezpośrednie 2022 w zmienionej formie rząd planuje przeznaczyć środki w wysokości 400 mln zł rocznie.

Resort rolnictwa przychylił się do głosów branży rolniczej i zapowiada rozszerzenie katalogu upraw objętych dopłatami do ubezpieczenia. Ze względu na to, że decyzje w sprawie o przyznanie płatności dobrostanowych za 2021 r. Będą wydawane dopiero po dniu zakończenia realizacji wymogów, czyli po 14 marca 2022 r., ta zmiana obejmie tez tych rolników, którym nie zakończono procedury przyznawania płatności przed 15 marca br. Do jakich więc upraw będą przysługiwać jeszcze dopłaty do ubezpieczenia?

Ta płatność będzie zmniejszana w zależności od powierzchni deklarowanej do płatności według schematu. Pełna stawka będzie przysługiwała do 50 ha, za powierzchnię powyżej 50 i do 100 ha rolnik otrzyma 75% stawki podstawowej, a za większą 60% stawki. Niestety, w przepisach tych, po raz kolejny nie przewidziano dopłat do ubezpieczenia słonecznika i facelii – o co od dłuższego czasu zabiegali m.in. Rolnicy z Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych czy Lubuskiej Izby Rolniczej. Celem wprowadzenia dopłat był wzrost stosowania wysokiej jakości materiału siewnego, a przez to utrzymanie wysokiej jakości uzyskiwanych płodów rolnych. Resort rolnictwa odpowiedział ostatnio na postulat Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący rozszerzenia listy gatunków roślin objętych dopłatą o grykę, facelię oraz rzodkiew oleistą.